25630924 1

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “การจัดการความรู้ KM Forum สพส. ปี 2563” และรับชมบอร์ดนิทรรศการ เพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ และนำมาจัดทำเป็นองค์ความรู้ภายในองค์กร โดยมีนายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผชช.ธนิดา ผชช.คชาภรณ์ และเจ้าหน้าที่ สพส. เข้าร่วมกิจกรรม อ่านรายละเอียด