25630924 5

22 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีและคณะผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานในพื้นที่ของศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส และนอกจากนี้ยังมอบหมายนโยบายการปฎิบัติงานให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานในพื้นที่ในศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ให้การปฎิบัติงานในหน้าที่ให้มีความสุข ความเจริญ และขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์งานด้านปศุสัตว์ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

งานภารกิจของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นราธิวาสมีภารกิจในการขับเคลื่อนงานด้านอาหารสัตว์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ ดังนี้

  1. วิจัย พัฒนา และทดสอบเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหา และปรับให้เหมาะสมกับเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ
  2. ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ชั้นพันธุ์ขยาย พันธุ์จำหน่าย และผลิตเสบียงที่มีคุณภาพให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพื้นที่

ทั้งนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ร่วมพบปะผู้เกษียณอายุของกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2563 เพื่อแสดงความขอบคุณและกล่าวความประทับใจผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านที่ร่วมทำงานกับกรมปศุสัตว์ ตลอดระยะเวลายาวนานเป็นอย่างดี

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส อ่านรายละเอียด