25630925 3

“การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ (ยุทธศาสตร์ที่ 1) ภายใต้ คณะกรรมการการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ 1/2563”

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ผอ.สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เข้าร่วมการประชุม โดยมีนางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ และคณะอนุกรรมการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ฯ เข้าร่วมประชุมฯ

ในที่ประชุมได้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2563 รายงานการดำเนินงานโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563 (World Rabies Day 2020) และพิจารณาในหัวข้อดังต่อไปนี้

  1. (ร่าง) แผนการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ พ.ศ. 2564 – 2568
  2. ปรับปรุงคำสั่งคณะอนุกรรมการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ (ยุทธศาสตร์ที่ 1)

ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด