25630925 4

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมเปิดบ้านสุรินทร์ “Surin Open Up” ณ ตลาดอาเซียน ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ผู้เกี่ยวข้องร่วมงาน จัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอข้อมูล ซึ่งภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ และมีการจัดเวทีสัมมนาในหัวเรื่อง “เปิดสุรินทร์ เปิดโอกาสพร้อมเงินลงทุน” ของคณะกรรมาธิการสถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร 

 

     ในการนี้กรมปศุสัตว์ได้จัดแสดงนิทรรศการมีชีวิต โชว์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 4 ชนิด (โคเนื้อ ไก่พื้นเมือง สุกร แพะเนื้อ) และสุดยอดควายไทย ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ 

จากนั้นท่านประธานได้มอบอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดล จังหวัดสุรินทร์

     โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จังหวัดสุรินทร์ให้การตอนรับ  แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน เกษตรกรและผู้เข้าร่วมสัมมนา  อ่านรายละเอียด