25631005 1

วันที่  5 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารโครงการเเปลงเรียนรู้นาอัจฉริยะ (กิจกรรมด้านปศุสัตว์) ครั้งที่ 1/2564

วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ จัดทำโครงการแปลงเรียนรู้นาอัจฉริยะ (กิจกรรมด้านปศุสัตว์ และวางแผนดำเนินงาน พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายไสว นามคุณ ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นายอำพล วริทธิธรรม ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ นายจักรภพ จันทร์สะอาด ผอ.ศผท.นครราชสีมา นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ผอ.ศอส. นครราชสีมา นายพงศ์เทพ บุญสูง นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้แทนกองแผนงาน ผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด