25631009 1

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสินค้าปศุสัตว์/คณะทำงานขับเคลื่อนฯ สินค้าไก่เนื้อ/ไก่ไข่/สุกร/โคนมและโคเนื้อ โดยมีผู้แทนจากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ , สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ , สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ , สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ และกองแผนงาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด