25631006 1

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมการพิจารณาประเภทของใบอนุญาตที่สามารถชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมด้วย​ นายสมเกียรติ กรอบแก้ว​(รก.หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร), ผู้แทนจากกองอาหารและยาสัตว์ และสำนักกฎหมาย โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธาน

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมพิจารณา​ถึง​ใบอนุญาต​ ตามบัญชีท้ายพระราษกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต​ พ.ศ.​ ... โดยในส่วนของกรมปศุสัตว์ ตามพรบ.สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 มีประเภทของใบอนุญาต ดังนี้

  • 🔸​ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน
  • 🔸ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน
  • 🔸ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน
  • 🔸ใบอนุญาตให้ดำเนินการพยาบาลสัตว์ ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน

ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. อาคารสำนักงาน ก.พ.ร. อ่านรายละเอียด