25631022 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) แนวทางการพัฒนาคลัสเตอร์ High Value Products (ปศุสัตว์) ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายวิวัฒน์ ไชยชอุ่ม (ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์), นายอำพล วริทธิธรรม (ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์), ผู้แทนจากกองแผนงาน , สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์, กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์, กองสารวัตรและกักกัน, สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์, สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์, สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ , สำนักงานปศุสัตว์เขต 2, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, กรมการค้าภายใน, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, สำนักงานปฏิรูปเพื่อที่ดินและเกษตรกรรม, ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด, สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ, ชมรมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดฉะเชิงเทรา, บริษัท แสงทองสหฟาร์ม จำกัด, บจ.ฟาร์มนาดีพันธุ์ดี, บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และ แสงทอง อัครา กรุ๊ป อ่านรายละเอียด