25631026 3

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงโคแดงบ้านวังหม้อ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อรับฟังการดำเนินงานของกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อฯ และรับฟังปัญหา เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคแดงให้มีการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมด้วย นายพันธศักย พุทธชาด (ปศุสัตว์อำเภอดอยเต่า) , นายอุดม แตงติ๊บ (ปศุสัตว์อำเภอฮอด) , นายจักรพันธ์ คอทอง (ปศุสัตว์อำเภอจอมทอง) และ
นายวชิระ น้อยน้ำคำ (หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก) ร่วมลงพื้นที่ โดยมีนายชลิต สุขสม (กำนันตำบลบ้านวังหม้อ) , นายธงชัย นันไชยพงศ์ (ที่ปรึกษากลุ่มโคแดงบ้านวังหม้อ) ให้การต้อนรับและกล่าวสรุปการดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงโคแดง อ่านรายละเอียด