25631026 4

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายอุดร ศรีแสง และ นายจิรายุส เข็มสวัสดิ์ ผู้แทนสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ถวายพวงมาลาสักการะ น้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2563 ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระลานพระราชวังดุสิต อ่านรายละเอียด