25631028 1

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือตัวชี้วัดตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายโสภัชย์ ชวาลกุล (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) และผู้แทนจากสำนักพัฒนาอาหารสัตว์, สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ , กองส่งเสริมและพัฒนาการปสุสัตว์, กองสารวัตรและกักกัน, กองอาหารและยาสัตว์ , กองแผนงาน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วม อ่านรายละเอียด