25631028 2

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมความร่วมมือในการจัดทำโครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า โดยมี นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการกองกฏหมายกรมปศุสัตว์ สมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนผอ.สำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรมปศูสัตว์ให้การสนับสนุนกิจกรรม " โครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า " ของสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทยในการพิจารณารับรองหนังสือประจำตัวม้าของสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย โดยใช้ตราสัญลักษณ์ของกรมปศุสัตว์บนหนังสือประจำตัวม้า โดยขึ้นทะเบียนด้วยระบบ NID ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด