25631030 3
การจัดงานวันไข่โลกในปี 2563 เป็นความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ กรมอนามัย โครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ภายใต้คณะอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่ สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ การรณรงค์บริโภคไข่ไก่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563 – 2567 ของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ที่ตั้งเป้าเพิ่มอัตราการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยให้ถึง 300 ฟอง/คน/ปี ซึ่งในปีนี้คณะทำงานดำเนินการจัดงานสัมมนาขึ้นในรูปแบบ New Normal ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยจัดงานในรูปแบบสัมมนาออนไลน์เผยแพร่งานวิจัยในหัวข้อ "เด็กไทย เท่หุ่นดี กินไข่ทุกวัน" เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ในวงกว้าง ให้คนไทยเห็นคุณประโยชน์ในการบริโภคไข่ไก่ และยังส่งเสริมการพัฒนาทางภาวะโภชนาการของคนไทย โดยเฉพาะเด็กในวัยเรียนซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญในการสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ดี ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ ได้ทำหน้าที่กำกับ ดูแลกระบวนการเลี้ยงไก่ไข่ของประเทศไทย ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภค และมีมาตรฐานการผลิตในระดับสูง ให้ผลผลิตไข่ไก่ ที่เพียงพอ ถูกสุขอนามัย และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ทั้งนี้ ผลจากการจัดงานสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้จะมีการขยายผล นำไปสู่การดำเนินการจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนของไทยได้บริโภคไข่ไก่เพิ่มมากขึ้น ภายใต้แนวคิด "เด็กไทย เท่หุ่นดี กินไข่ทุกวัน"

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อ่านรายละเอียด