25631110 2

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมการจัดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1 วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจ การตลาด ด้านการเกษตรให้ฟื้นตัวจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 28 ธ.ค 63- 2 ม.ค. 64 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี อ่านรายละเอียด