25631118 2

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ดังนี้ ผู้แทนจากกองแผนงาน , กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

สืบเนื่องจากกรมปศุสัตว์ได้รับมอบหมายในที่ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยมีนายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ให้ดำเนินการใน 2 เรื่องคือ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พร้อมจัดเตรียมของที่ระลึก และข้อมูลสำหรับการนำเสนอในที่ประชุมในเรื่องของการบริหารจัดการสินค้าเกษตร และการเยียวยา ฟื้นฟูเกษตรกร ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19 โดยจัดส่งให้สำนักเศรษฐกิจการเกษตรดำเนินการต่อไป

ในการนี้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมหารือ เพื่อรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้<>/p

 1. การเตรียมข้อมูล สำหรับนำเสนอผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   • การบริหารจัดการสินค้าเกษตร : นำเสนอในประเด็น ไก่เนื้อ และโคเนื้อ
   • การเยียวยา ฟื้นฟูเกษตรกร ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด : นำเสนอประเด็น การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก

  ทั้งนี้ มอบหมายให้กองแผนงานเป็นผู้ประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดเตรียมข้อมูลส่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรรวบรวม

 2. การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร : จัดแสดงรูปแบบการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และการส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์นมโคจากเกษตรกรไทยในรูปแบบนมหน้าฟาร์ม ซึ่งเป็นไฮไลท์ของกรมปศุสัตว์ โดยมอบหมายให้กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เป็นผู้ดำเนินการ
 3. การจัดเตรียมของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าประชุม : นำเสนอผลิตภัณฑ์กุนเชียงของกรมปศุสัตว์ให้เป็นของที่ระลึก โดยมอบหมายให้กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เป็นผู้ดำเนินการ

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย เร่งดำเนินการและสรุปผลงานรายงานก่อนการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีอีกครั้งในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ณ ห้องประชุมโคอุศุภราช ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด