25631204 2

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยตัวแทนสำนักกองภายในกรมปศุสัตว์ เข้าร่วม ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอข้อมูลเพื่อทราบในหัวข้อดังต่อไปนี้
1.แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล และกำกับดูแลข้อมูล และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.ปฏิทินการจัดทำคำของบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3.หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาแผนงาน/โครงการเพื่อจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4.เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อ่านรายละเอียด