25631208 1

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ผู้แทนจากสำนัก/กองต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญฯ เข้าร่วมประชุมฯ
ในที่ประชุมได้มีการหารือประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
1. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการมาตรการการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ทางการสหภาพยุโรป
2. รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการรับรองห้องปฏิบัติการด้านการตรวจโรคสัตว์ปีก เพื่อให้การตรวจวิเคราะห์มีความทันสมัยตามที่ผู้แทนสหภาพยุโรปให้คำแนะนำ
3. นำเสนอกฎระเบียบและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับโรคไข้หวัดนกและโรคนิวคาสเซิล จากประเทศคู่ค้า
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ปีก สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้า ส่งเสริมการส่งออกสินค้าสัตว์ปีกของไทยให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ พญาไท

อ่านรายละเอียด