25640115 2

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านอนุรักษ์วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 2/2564 เพื่อพัฒนาจัดการองค์ความรู้ด้านวิชาการอนุรักษ์ และวิจัยพิจารณาร่างแผนแม่บทในการอนุรักษ์วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นมาตรฐานสากลสอดคล้องตามนโยบายวิสัยทัศน์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และวางมาตราการป้องกัน ดำเนินงาน ในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด