25640114 3

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 2/2564 พร้อมด้วยนายสาโรจ งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ผู้แทนจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ผู้แทนปศุสัตว์เขตและจังหวัดในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง สมาคมผู้ประกอบการโคนมและผลิตภัณฑ์นม สถาบันการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อ่านรายละเอียด