25640115 5

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์นายรภัสสิทธิ์ ภัทรสิริชัยสิน ผู้สื่อข่าวรายการสารคดีเชิงข่าว "รายการเปิดปม" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

นายสุรเดช สมิเปรม ให้สัมภาษณ์ความเป็นมาและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ โครงการโคบาลบูรพา ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลดำเนินการโดยกรมปศุสัตว์ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสมมาเลี้ยงปศุสัตว์ (โคและแพะ) มีเกษตรกรร่วมโครงการในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ อ.โคกสูง และ อ.วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รวม 6,100 ราย มีเป้าหมายผลิตโคเนื้อและแพะสู่ระบบการผลิตครบวงจรในพื้นที่ภาคตะวันออก จากการดำเนินการ เริ่มตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน สามารถผลิตโคเนื้อส่งตลาดคิดเป็นมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท และขยายผลให้เกษตรกรรายอื่นอีกกว่า 200 ราย

สำหรับประเด็น สัมภาษณ์ กรณีที่มีเกษตรกรส่วนหนึ่งในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ ร้องทุกข์เพื่อขอรับการช่วยเหลือจากการผลิตโคเนื้อไม่เป็นไปตามเป้าหมายและมีโคตาย ส่งผลให้ไม่สามารถชำระหนี้คืนให้แก่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (ให้สินเชื่อปลอดดอกเบี้ยแก่เกษตรกร) ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาได้นั้น กรมปศุสัตว์อยู่ในระหว่างหาแนวทางที่จะดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ช่วยเหลือโดยการขยายระยะเวลาและจำนวนเงินในการชำระหนี้ มาแล้วรอบหนึ่ง และในครั้งนี้ ได้ส่งพืชอาหารสัตว์ช่วยเหลือกว่า 4 ตัน และนำเรื่องเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลืออีกครั้งโดยไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการนายสุรเดช สมิเปรม กล่าวในที่สุด อ่านรายละเอียด