25640119 2

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ.... ต่อคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ทั้งนี้มีนายแสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสัตว์ปีก นายแสนศักดิ์ เหลืองเกื้อกูลชัย นิติกรชำนาญการ ร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติม อ่านรายละเอียด