25640209 3

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2563 และขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2464 ในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ และปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร รวม 5 หน่วยงาน  อ่านรายละเอียด