25640209 4

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์ โดยประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการโคบาลบูรพาในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2  ความก้าวหน้าโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เงินกู้) ได้แก่ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดย กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ การพิจารณาจัดหาสถานที่สำหรับจัดตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์ด้านปศุสัตว์โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 4 เดือน  (ตุลาคม 2563 – มกราคม 2564)  โดย กองคลัง การรายงานผลการดำเนินงานปี 2564 รอบ 4 เดือน (ตุลาคม 2563 – มกราคม 2564) และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกรมปศุสัตว์ โดย กองแผนงาน การกำหนดมาตรฐานการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง โดย สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย กองการเจ้าหน้าที่  อ่านรายละเอียด