25640215 2

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมประเมินค่างานตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) ในรูปแบบ ออนไลน์ (Zoom Conference) โดยมี นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ผชช.กิตติ กุบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ ผชช.วิศาล ศรีสุริยะ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์สุกร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม อ่านรายละเอียด