25640215 3

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2564 (DLD Quality Award 2021) ครั้งที่ 2/2564 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประเมิน ดังนี้ นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์) , นายแสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ (ผชช.ด้านสัตว์ปีก สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์) , นางสาวคชาภรณ์ เต็มยอด (ผชช.ด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) , นายเกียรติศักดิ์ กล่ำเอม (ผชช.ด้านพืชอาหารสัตว์) , นายถนอม น้อยหมอ (นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และนายสมเกียรติ กรอบแก้ว (รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) อ่านรายละเอียด