25640217 1

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 5/2564 พร้อมด้วยนายสาโรช งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ผู้แทนจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ผู้แทนปศุสัตว์เขตและจังหวัดในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง สมาคมผู้ประกอบการโคนมและผลิตภัณฑ์นม สถาบันการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิและพื้นฐานที่โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม , คณะกรรมการขับเคลื่อนอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มพื้นมี่ 4 ขอความอนุเคราะห์แนวทางการจัดส่งนมในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) , สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอหารือการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยการจัดประชุมในครั้งนี่เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีแนวทางในการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนได้อย่างครอบคลุม มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ได้รับผลกระทบอยู่ได้มีรายได้ และให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพมาตรฐาน ประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น1 ตึกอำนวยการกรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด