25640218 1

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานการประชุมคณะทํางานฝ่ายอํานวยการกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ครั้งที่ 1/2564 โดย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์อํานวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน เขตพระราชฐานเขาดินวนา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด