25640319 5

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมาย นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมการพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔” โดยมี นางเย็นจิต ทองยงค์ ผอ.กองคลัง นายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผอ.กองแผนงาน นายสมเกียรติ กรอบแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นายนฤชา แก้วอุดมวัชระ หัวหน้ากลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อ่านรายละเอียด