25640331 4

วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุมการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสมเกียรติ กรอบแก้ว (รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) และผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วม ดังนี้ กองการเจ้าหน้าที่, กองแผนงาน, สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์, สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์, กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์, กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การประชุมดังกล่าว เพื่อรับทราบถึงการกำหนดตัวชี้วัดของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของ สำนักงาน ก.พ. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , การประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วยตัวชี้วัด จำนวน 7 รายการ ดังนี้ อ่านรายละเอียด