25640402 2

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการโคบาลบูรพา ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
1. รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบจำนวนสัตว์และความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
2. รายงานผลการดำเนินการถอนฟ้องและยกเลิกการดำเนินคดีกับเกษตรกร จำนวน 44 ราย
3. การแก้ไขสัญญายืมสัตว์ระหว่างกรมปศุสัตว์กับเกษตรกร
4. การจัดหาโคเนื้อและแพะเพื่อทดแทนให้เกษตรกร(กรณีตายด้วยเหตุสุดวิสัย)
5. การพิจารณาแนวทางการจัดการเลี้ยงดูโคเนื้อของเกษตกรคอกรวม
โดยมีนายกิตติ กุบแก้ว ผชช.ด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ นายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม นางเย็นจิต ทองยงค์ ผอ.กองคลัง นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้ำใส ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 2 ผู้แทนสำนักกฎหมาย กองแผนงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 6 กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด