25640420 2

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ และผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ด้านการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยนวัตกรรมด้านอาหารสัตว์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ​ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง​ ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชอาหารสัตว์​ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์​ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์​ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง​ ผู้แทนจากภาคการศึกษา​มหาวิทยาลัยต่างๆ​ ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ​(เบทาโ​กร)​ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม​ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom) เพื่อพิจารณาแนวทาง/มาตรการการเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหารสัตว์สำหรับการเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ แนวทาง/มาตรการการส่งเสริมการถ่ายทอดนวัตกรรมด้านพืชอาหารสัตว์และผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม และการขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อสร้างธุรกิจการปลูกพืชอาหารสัตว์และการผลิตอาหารสัตว์เพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ และนำประเด็นที่พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ และผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (Beef Board) อ่านรายละเอียด