25640503 1

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบแอพลิเคชั่น Zoom โดยมีวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) ของผู้ประกอบการรายใหม่ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไก่ไข่ และการปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการที่ปรึกษาของ Egg Board ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg board) อ่านรายละเอียด