25640503 2

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทางการดำเนินการการนำเข้าและการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom) เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบถึงการนำเข้าสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์มายังประเทศไทย โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนการนำเข้าสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์มายังประเทศไทย ขั้นตอนการนำเข้าอาหารสัตว์ที่ได้จากสัตว์จากต่างประเทศมายังประเทศไทย แบ่งเป็น กรณีไม่เคยนำเข้ามาก่อน เป็นรายระบบ และกรณีเคยนำเข้ามาก่อนเป็นรายระบบ และขั้นตอนการนำเข้าอาหารสัตว์ที่ได้จากสัตว์จากต่างประเทศมายังประเทศไทย ในกรณีเคยนำเข้ามาก่อน เป็นรายโรงงาน รวมถึงการร่างรายงานการประชุมคณะทำงานกำหนดทิศทางการดำเนินการการค้าสินค้าปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2563 การสรุปการดำเนินงานของเลขานุการคณะทำงานกำหนดทิศทางการดำเนินการการค้าสินค้าปศุสัตว์ การคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการการนำเข้าและการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ รายงานความคืบหน้าการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยไปยังต่างประเทศ และรายงานผลการเจรจาระดับทวิภาคี อ่านรายละเอียด