25640706 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 20/2564 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ ยังคงเพิ่มขึ้น จึงจัดการประชุมอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยร่วมรับทราบและพิจารณา ดังนี้ อ่านรายละเอียด