25640701 1

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านปศุสัตว์ ในการจัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลและการขับเคลื่อนการทำงานระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ผ่านระบบ zoom conference ซึ่งกำหนดจัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจฮาลาล และการขับเคลื่อนการทำงานระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยเรียนเชิญ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ่านรายละเอียด