25640910 1

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig board) ทางไกลผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมชัยอัศวรักษ์ ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ โดยเป็นการวิเคราะห์การผลิต และการตลาดสุกร สถานการณ์การผลิตการตลาดสุกรในปัจจุบัน การกําหนดราคาเป้าหมายนําตามกรอบการขอใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และการคัดเลือกคณะกรรมการภาคเอกชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์  อ่านรายละเอียด