25640913 1

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีด้าน SPS อาเซียน - จีน (CHINA-ASEAN Ministerial Meeting on SPS Cooperation) ครั้งที่ 7 ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ซึ่งจัดโดยกระทรวงศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Customs of People's Republic of China: GACC) โดยฝ่ายไทยมี ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองผลการประชุมคณะทำงาน ASEAN-CHINA SPS Cooperation และหารือแนวทางการดำเนินการความร่วมมือด้านมาตรการ SPS ระหว่างอาเซียนและจีน ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน (ASEAN-CHINA MOU on SPS) ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนได้เน้นย้ำการพัฒนาความร่วมมือด้านมาตรการ SPS เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ทั้งนี้ ภายใต้แผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านมาตรการ SPS ระหว่างอาเซียนและจีน ปี 2565 - 2566 ประเทศไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบาดวิทยาในสัตว์น้ำและการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำอย่างเร็ว ณ ด่านพรมแดน (Training on aquatic animal epidemiology and rapid detection and response of aquatic animal quarantine diseases at the borders (entry/exit points)) ในปี 2565 และเป็นเจ้าภาพร่วมกับฟิลิปปินส์ในการจัดทำโครงการพัฒนาการปฏิบัติที่ดีด้านการกักกันสัตว์ ณ ด่านท่าอากาศยานและด่านท่าเรือ (Development of Best Practices on Quarantine Operations in Airports and Seaports) ในปี 2566 โดยจะมีการหารือรายละเอียดการดำเนินโครงการในการประชุมระดับคณะทำงานและผู้ประสานงานความร่วมมือด้านมาตรการ SPS ระหว่างอาเซียนและจีนต่อไป

ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด