25640930 7

วันที่ 28 กันยายน 2564เวลา 09.00 น. น.สพ. สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักการด้านสวัสดิภาพสัตว์: ระบบการผลิตสุกร ครั้งที่ 3-3/2564 พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สัตวแพทยสภา สภาหอการค้าไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ และสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom cloud meeting) เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเนื้อหาและปรับแก้ไขสำหรับเตรียมนำร่างฯ ฉบับนี้เสนอต่อคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรให้ความเห็นชอบในการประกาศใช้ต่อไป อ่านรายละเอียด