25641006 1

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม และมอบนโยบาย สรุปผลการปฏิบัติงานสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ประจำปี 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด