25641006 2

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม และมอบนโยบาย สรุปผลการปฏิบัติงานสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด