25641007 1

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 3/2564 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) พร้อมด้วย น.สพ. เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (สตส.) และนายสมชาย วงศ์สมุทร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม สตส. พร้อมผู้แทนจาก สพส. ศวพ.สุรินทร์ ศวพ.ชลบุรี ศวพ. ราชบุรี สสช. มกอช. โดยในที่ประชุมฯ มีมติในวาระเรื่องเพื่อพิจารณา 2 วาระ อ้่านรายละเอียด