25641011 1e

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมวิธีการใช้ Antigen Test Kit ชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง โดยมีนายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์เข้ารับการอบรม การอบรมดังกล่าว กรมปศุสัตว์ได้เชิญ นายสัตวแพทย์ธีรศักดิ์ ชักนำ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ จากกรมควบคุมโรคมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้รับทราบถึงวิธีการเก็บตัวอย่างและขั้นตอนการใช้ไม้ SWABเก็บสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกอย่างถูกวิธี สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของตนเองแบบเชิงรุก ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการปรับมาตรการผ่อนคลายความเข้มงวดให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานของกรมปศุสัตว์บางส่วน กลับมาปฏิบัติราชการภายในสถานที่ที่ตนสังกัดอยู่ โดยจัดให้มีสัดส่วนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 D-M-H-T-T-A ได้แก่ D อยู่ไว้ให้ห่าง M ใส่แมสก์ H หมั่นล้างมือ T ตรวจวัดอุณหภูมิ T ตรวจเชื้อโควิด-19 และ A ใช้แอปไทยชนะและหมอชนะ
สำหรับการประชุมอบรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นแบบเว้นระยะห่างทางสังคม โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์พญาไท 18 หน่วยงาน จำนวน 36 คน เข้ารับการอบรมในห้องประชุมพระพิรุณ และห้องประชุมม้ากัณฐกะ และเจ้าหน้าที่ในศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์อื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ เข้าร่วมอบรมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting อีกด้วย อ่านรายละเอียด