25641018 1 001

     วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โดยระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในห้วงที่ผ่านมา  โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นางเย็นจิต ทองยงค์ ผอ.กองคลัง นายไสว นามคุณ ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นายสมพล ไวปัญญา รักษาการ ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ผู้แทนกองอาหารและยาสัตว์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนกองแผนงาน และผู้แทนสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมครั้งนี้มีวาระเพื่อทราบและพิจารณาดังนี้

 

     1.แจ้งหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564

     2.สถานการณ์ภัยพิบัติ(อุทกภัย/โรคระบาด)

     3.การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (เสบียงอาหารสัตว์/ถุงยังชีพสัตว์/ยานพาหนะ/เวชภัณฑ์/การอพยพสัตว์/หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่/การดูแลสุขภาพสัตว์)

     4.ความก้าวหน้าในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยโรคระบาดชนิดลัมปี สกิน และการแก้ไขปัญหาในการให้ความช่วยเหลือ

     5.แนวทางการปฏิบัติกรณีหญ้าพระราชทาน   

     ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 6 กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ 

ภาพ/กลุ่มเผยแพร่ฯ, ข่าว/ทีมงานรองอธิบดี   อ่านรายละเอียด