2564 11 19b 001การประชุมขับเคลื่อน Sandbox ปศุสัตว์ ครั้งที่ 2

 

ประชุมการขับเคลื่อน Sandbox ปศุสัตว์ ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานประชุมการขับเคลื่อน Sandbox ปศุสัตว์ ครั้งที่ 2 โดยมีนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ น.สพ.จาตุรนต์ พลราช ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ สพ.ญ. พัชรี ทองคำคูณ ผอ.สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้แทนสำนัก/กองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Sandbox ปศุสัตว์ (ภาพรวม) โดยกำหนดพื้นที่นำร่อง 5 แห่ง ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสานเหนือ ภาคอีสานกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ความก้าวหน้าการเจรจาการค้าระหว่างประเทศคู่ค้า ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจากับ สปป.ลาว มาเลเชีย จีน พร้อมพิจารณาการออกแบบพื้นที่ Sandbox ปศุสัตว์ โดยแบ่งพื้นที่เป็นโซนต่างๆ ตามความสำคัญเพื่อควบคุมโรค การจัดทำรายละเอียด แผนงานโครงการ/กิจกรรมการขับเคลื่อนในพื้นที่นำร่อง และพื้นที่อื่นในห่วงโซ่การผลิตที่สำคัญ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแบบสำรวจข้อมูลปัญหา อุปสรรคในกระบวนการผลิตและส่งออกโคเนื้อ เนื้อโค และแนวทางการลดขั้นตอน/กระบวนงาน และยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ (กรมปศุสัตว์)

สำหรับหลักเกณฑ์การจัดทำ Sandbox เพื่อการส่งออก มีดังนี้ คือ
1. การกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่จะจัดทำ sandbox
2. กำหนดจุดผ่านเข้าออกจากพื้นที่ sandbox
3. การขึ้นทะเบียนฟาร์ม โรงฆ่าและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับชนิดสัตว์ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในการติดเชื้อโรคระหว่างสัตว์ต่างชนิดกัน
4. การจัดทำระบบเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ sandbox ทั้งของฟาร์มและสถานประกอบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของชนิดสัตว์ตามข้อ 3
5. กำหนดเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำด้านระบบการป้องกันโรคของฟาร์มและสถานประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องทางระบาดวิทยากับชนิดโรคที่กำหนดตาม requirement ของประเทศคู่ค้า
6. พิจารณาการใช้หรือไม่ใช้วัคซีนตามชนิดของโรคและ requirement ของประเทศคู่ค้า
7. การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินฟาร์มเพื่อรับรองการนำเข้าสัตว์จากพื้นที่นอกเขต sand box โดยการกำหนดเงื่อนไขของฟาร์มที่ได้รับการรับรอง
8. มีระบบการป้องกันการลักลอบเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่ sandbox โดยไม่ได้รับอนุญาต
9. มีการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์ของฟาร์มหรือสถานประกอบการที่นำสัตว์หรือซากสัตว์บริเวณด่านกักกันสัตว์ที่กำหนดให้เป็นจุดตรวจก่อนเข้าพื้นที่ sandbox และมีการผลักดันกลับกรณีไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
10. จัดให้มีพื้นที่กักกันกรณีตรวจพบอาการสงสัยว่าจะเป็นโรคระบาดจากการสุ่มตรวจที่ด่านกักกันสัตว์ก่อนเข้าพื้นที่ sandbox
11. ฟาร์มต้นทางหรือสถานประกอบการต้นทางต้องปลอดโรคที่ประเทศคู่ค้ากำหนดอย่างน้อย 6 เดือน และรัศมีรอบฟาร์มต้นทางหรือสถานประกอบการต้นทางก่อนการเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่ sandbox อย่างน้อย 1 เดือน
12. การดำเนินการอนุญาตเคลื่อนย้ายให้ดำเนินการกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด
13. มีระบบการควบคุม ป้องกันโรคภายในพื้นที่ sandbox อย่างมีประสิทธิภาพ

ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ

ภาพ : เอก นกแสง /ข่าว : จิราภรณ์ เกตุบูรณะ