2564 11 19 001

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เป็นประธานการประชุมกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2566 - 2570 ร่วมกับผู้แทนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA นำโดย รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ และคณะ โดยมีนายสัตว์แพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต (ผู้อำนวยการกองแผนงาน) ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (แอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting)

กรมปศุสัตว์ร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ดำเนินการจัดทำแผนแม่บท ด้านปศุสัตว์ของประเทศไทย พ.ศ. 2556 - 2565 และได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ในปีพ.ศ. 2565 ถือเป็นปีสุดท้ายของแผนฯ จึงต้องทบทวนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ ให้เชื่อมโยงสอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล เช่น นโยบายไทยแลนด์ 4.0 กรอบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (พ.ศ. 2566-2670) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. 2559-2573) ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯลฯ ซึ่งกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ จะเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการเป็นสำคัญ

โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) ร่วมหารือถึงปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่ผ่านมาในด้านต่างๆ เช่น ด้านการผลิต การส่งเสริม การตลาด เทคโนโลยี ฯลฯ รวมทั้งการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ฯ นำมาปรับปรุง หาแนวทางแก้ไข เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ในอีก 5 ปี ข้างหน้า ให้ดีขึ้น

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

 ข่าว มนัสยา ทัดทอง /  ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.