191125641
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์  โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เป็นผู้แทนรับมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 20,100 เข็ม จากนางสาวโรจนา  สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย เพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัขจรจัดและช่วยเหลือสัตว์ในชุมชนให้ปลอดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งให้การสนับสนุนงบพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรสัตว์ ณ ห้องซุ้มเรือนแก้ว ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 ภาพ ธงชัย สาลี /ข่าว วรรณกร ชัยรัตน์ สลก.