2564 11 22 0001
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 47 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM CLOUD MEETINGS โดยมีนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน พร้อมข้าราชการบรรจุใหม่จำนวน 66 คน ในระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน – 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 ตึกวิจิตรพาหนการ
นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ ตระหนักและให้ความสำคัญกับข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า “เป็นพลังคนรุ่นใหม่” ที่จะขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการพัฒนา ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคแห่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสารสนเทศ จึงจัดฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ เพื่อเสริมสร้างให้มีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของงานราชการ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเพื่อประชาชน และภาคภูมิใจในการเป็นข้าราชการ โดยได้ปรับรูปแบบวิธีการเรียนรู้และพัฒนาเป็นรูปแบบ Online เต็มรูปแบบ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นการฝึกอบรมเรียนรู้ร่วมกันรูปแบบใหม่ มุ่งเน้นความรูและทักษะเพื่อการดํารงตนอยางสมดุลในศตวรรษที่ 21 และคาดหวังว่าข้าราชการใหม่ทุกคน จะเรียนรู้ใน 3 เรื่องสำคัญ คือ 1. เรียนรู้ตนเอง คือ ต้องรู้จักตนเอง รู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และรู้ว่าตนเองจะประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดีได้อย่างไร 2. เรียนรู้ผู้อื่น คือ รู้จักและเข้าใจผู้อื่น เรียนรู้การทำงานกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้อื่น เพื่อพัฒนาตนเองและหน่วยงาน และที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ การเรียนรู้ที่จะทำงานกับประชาชน 3. เรียนรู้และยอมรับการเปลี่ยนแปลง เช่น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ทำให้เราสามารถใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ หรือเทคโนโลยีที่รองรับการเรียนรู้และพัฒนาในลักษณะการสื่อสารแบบสองทางแทนรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ต้องพบปะกันแทนได้
นายพงษ์พันธ์  ธรรมมา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ได้แก่ ข้าราชการบรรจุใหม่ในสังกัดกรมปศุสัตว์ทั่วประเทศ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งระหว่างเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2464 จำนวน 66 คน ประกอบด้วยตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานสัตวบาล นายสัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้รับการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างข้าราชการบรรจุใหม่ โดยให้จัดการอบรมสัมมนาร่วมกัน ภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ในรูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ โดยยังคงเนื้อหาวิชาตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด เพื่อให้ผู้เรียนรู้มีความเข้าใจในเรื่องของคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่และการประพฤติตน เป็นข้าราชการที่ดี เกิดแรงบันดาลใจในการเป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรม เป็นคนดี คนเก่งที่มีจิตสาธารณะ ทำงานเพื่อประเทศชาติและตอบสนองความต้องการของประชาชน
                     ทั้งนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้เดินตรวจเยี่ยมข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน พร้อมกับสร้างขวัญกำลังใจ ให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายอย่างมีความสุข พร้อมกับอวยพรให้การปฏิบัติงานทุกอย่างเป็นไปได้อย่างราบรื่น
 

2564_11_22_0001.jpg 2564_11_22_0003.jpg 2564_11_22_0004.jpg

2564_11_22_0005.jpg 2564_11_22_0006.jpg 2564_11_22_0007.jpg

2564_11_22_0008.jpg 2564_11_22_0009.jpg 2564_11_22_0010.jpg

2564_11_22_0011.jpg 2564_11_22_0012.jpg 2564_11_22_0013.jpg

2564_11_22_0014.jpg 2564_11_22_0015.jpg 2564_11_22_0016.jpg

2564_11_22_0017.jpg 2564_11_22_0018.jpg 2564_11_22_0019.jpg

2564_11_22_0020.jpg 2564_11_22_0021.jpg 2564_11_22_0022.jpg

2564_11_22_0023.jpg

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด  / ข่าว วรรณกร ชัยรัตน์ เผยแพร่ฯ สลก.