2564 11 23b 002ประชุมชี้แจงเปิดตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.30 น.

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงเปิดตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีนางเย็นจิต ทองยงค์ (ผู้อำนวยการกองคลัง) เข้าร่วม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ กลุ่มตรวจสอบภายใน, สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์, สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์, สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ และปศุสัตว์เขต 1 – 9 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (แอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting)

ทั้งนี้ ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน มีกำหนดจะเข้าตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ รายงานการเงินของกรมฯ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น 2 ตึกอุศุภราช กรมปศุสัตว์