2564 11 24 0001

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ครั้งที่ 2/2564 โดยมีผู้แทนจากกรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

กรมปศุสัตว์ ดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ปี 2564 โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการลดปริมาณไข่ไก่ในตลาดภายในประเทศ เฉพาะเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 ให้รวบรวมไข่ไก่เพื่อส่งออก และปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรงก่อนกำหนด รวมแล้วคิดเป็นปริมาณการลดปริมาณไข่ไก่ในตลาดภายในประเทศ 53.61 ล้านฟอง และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19 และสถานการณ์ฝนตกชุกน้ำท่วมขัง ทำให้การบริโภคชะลอตัว ส่งผลกระทบให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มลดลงเหลือฟองละ 2.60 บาท (ณ ตุลาคม 2564) ซึ่งต่ำกว่าราคาเป้าหมายนำที่กำหนดรวมทั้งต่ำกว่าราคาต้นทุนการผลิต คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ปี 2564 ซึ่งปัจจุบันทำให้ราคาไข่ไก่คงราคา 2.80 บาท (ณ พฤศจิกายน 2564) แต่ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 2.85 บาท

โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯครั้งนี้ ได้พิจารณาแผนการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (GP และ PS) ปี 2565 โดยกรมปศุสัตว์ ฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ติดตามปริมาณการนำเข้าเลี้ยงไก่ไข่ปู่ย่าพันธุ์ (GP) และพ่อแม่พันธุ์ (PS) ในปี 2564 และเสนอแผนนำเข้าเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ ปี 2565 แก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง เพื่อพิจารณาแนวทางแผนการจัดสรรโควตาปี 2565 ให้แก่ผู้ประกอบการ 16 บริษัท และนำข้อเสนอแนะจากผู้แทนเกษตรกร เสนอให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเสนอมาตรการประกันราคาไข่ไก่สด และแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ (ข้าวโพด) เพื่อให้ฝ่ายเลขาฯ นำเสนอเข้าที่ประชุม Egg Board ต่อไป

ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด  / ข่าว มนัสยา ทัดทอง เผยแพร่ฯ สลก.