2 64

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ครั้งที่ 37-20/2564 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ผู้แทนจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย อย. สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting)

ในที่ประชุมได้มีการเรื่องสืบเนื่องในการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ จำนวน 1 ราย 1 คำขอ และมีการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ จำนวน 8 ราย 18 คำขอ เพื่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

 

ภาพ / ข่าว กรมปศุสัตว์